Nuoret kaipaavat ratkaisukeskeisyyttä ilmastokasvatukseen

YAP kesäkuu 21

Teksti: Paula Ahola


Nuorten ilmastotoimijuus on ollut viime vuosina julkisen keskustelun ja tutkimuksen kiinnostuksenkohteena. Kolmevuotisessa CCC-CATAPULT-tutkimushankkeessa aihetta on tutkittu arvojen ja toiminnan välisen suhteen näkökulmasta. Yksi hankkeen tutkijoista on pitkän linjan ympäristökasvattaja Essi Aarnio-Linnanvuori.

– Nuoret kaipaavat lisää tietoa ratkaisuista, eivät niinkään ongelmasta, kiteyttää Essi-Aarnio-Linnanvuori tutkimushankkeen yhden keskeisen tutkimustuloksen.

Aarnio-Linnanvuori toimii ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen yliopistonlehtorina Tampereen yliopistossa. Ennen akateemiseen maailmaan siirtymistä hän teki pitkän uran kansalaisjärjestöissä, muun muassa Suomen Ympäristökasvatuksen Seurassa eli nykyisessä FEE Suomessa.

Mistä hankkeessa on kyse?

CCC-CATAPULT on eurooppalainen hanke, joka toteutetaan Tampereen lisäksi Iso-Britannian Bristolissa, Irlannin Galwayssa ja Italian Genovassa. Nuorten ilmastotoimijuutta tutkitaan erityisesti arvojen ja toiminnan välisen kuilun ja sen ylittämisen näkökulmasta.

Tutkimushankkeessa tarkastelun kohteena ovat olleet nuorten ilmastonmuutokseen liittyvät sosiaaliset normit, uskomukset ja käsitykset. Tutkimusaineistoa on hankittu noin kahdeltatuhannelta toisella asteella opiskelevalta nuorelta sekä lukuisilta opettajilta ja kasvattajilta. Aineistoa on hankittu kyselylomakkeilla, haastatteluilla ja luovissa työpajoissa.

Essi Aarnio-Linnanvuori on mukana eurooppalaisessa CCC-CATAPULT-tutkimushankkeessa, jossa tutkitaan nuorten ilmastotoimijuutta osallistavalla tutkimusotteella ja yhteiskehittäen.

Osallistava tutkimusote ja yhteiskehittely

Tutkimushanke on paitsi aiheeltaan myös toteutustavaltaan erityinen. Kyseessä on osallistava tutkimusote ja yhteiskehittelyn menetelmä (co-productive approach). Tutkijoiden hankekumppaneiksi kutsuttiin kustakin kaupungista joukko paikallisia 15–18-vuotiaita nuoria. Nuorten toimintaryhmät pääsivät muun muassa kommentoimaan kyselylomakkeita, tuottamaan viestinnällisiä materiaaleja, ehdottamaan kysymyksiä haastattelurunkoihin ja osallistumaan tulosten analysointiin. 

Essi Aarnio-Linnanvuori kiittelee nuorten osallisuutta hankkeessa: 

– Nuoret ovat olleet hyvin tärkeä kumppani, ja tämä on ollut todella mielenkiintoinen kokemus.

Arvojen ja toiminnan ristiriita

Tutkimuksen tuloksia ei ole vielä lopullisesti julkaistu, mutta päähavainnot ovat jo selvillä. Ensimmäisenä Aarnio-Linnanvuori tuo esille arvojen ja toiminnan välisen ristiriidan, jota nuorilla esiintyy.

Nuoret pitävät ympäristöasioita tärkeinä, mutta harvalla ne priorisoituvat arjen muiden asioiden yläpuolelle. Teot jäävät pitkälti arjen yksilötoimiksi (esim. jätteiden lajittelu), eikä suurin osa nuorista ole osallistunut kollektiiviseen toimintaan laisinkaan.

Vuoden 2018 ilmastoliikehdintä saattoi luoda mielikuvan nuorten laajamittaisesta mobilisoitumisesta, mutta todellisuudessa ilmastoasioissa aktivoituneet nuoret ovat muodostaneet suhteellisen pienen joukon. Aarnio-Linnanvuoren mukaan tamperelaiset haastateltavat nuoret eroavat muiden kohdekaupunkien nuorista vähemmällä  kiinnostuksella ja valmiudella toimintaan.

Koulun ilmastokasvatus ei vastaa nuorten tarpeita

Tutkimustuloksista selviää, että nuoret ovat turhautuneita koulun tarjoamaan ilmastokasvatukseen. Ilmastonmuutos ilmiönä on tuttu, samoin ongelman vakavuus – mutta mitään uutta tai tarpeisiin vastaavaa ei ole tarjolla.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen tai kestävän kehityksen kytkökset ammattialoihin tunnetaan heikosti erityisesti ammatillisen koulutuksen puolella. Nuoret kaipaavat tietoa ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja sopeutumisen ratkaisuista.

Myös tutkimukseen osallistuneet opettajat ja kasvattajat tunnistavat haasteen. He kaipaavat työkaluja opetuksen kehittämiseen, jotta ilmasto- ja ympäristöasiat osattaisiin kytkeä osaksi opetusta vahvemmin.

Essi Aarnio-Linnanvuoren mukaan tutkimustuloksissa ei ilmene vahvaa polarisaatiota ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen välillä suhteessa kiinnostukseen ympäristöasioita kohtaan:

– Nuoret kautta linjan pitivät tärkeinä ympäristökysymyksiä, ja myötämielisyys aiheelle tuli läpi. Se, miten ja mitä opetetaan ja miten opetettavat asiat kytkeytyvät nuoren omaan arkeen ja mielenkiinnon kohteisiin tai toisaalta kiinnostaviin oppiaineisiin ja omaan tulevaan ammattialaan – sitä yhteyttä kaivattaisiin tiiviimmäksi.

Uusi materiaalipaketti tuo esiin nuorten omat toiveet

Tampereella nuorten toimintaryhmä teki aloitteen nuorten laatiman opetusmateriaalin tuottamiseksi opettajille. Tekeillä olevassa materiaalipaketissa tuodaan esiin, miten ilmastonmuutoksesta pitäisi nuorten itsensä mielestä opettaa.

Tutkimuksen työpajoissa nuoret visioivat toivotunlaista oppimisyhteisöä ja -ympäristöä. Niiden osalta kaivattiin monimuotoisuutta, vastuullisuutta ja luonnonläheisyyttä. Aarnio-Linnanvuoren mukaan oppimisen puitteissa korostui vahvasti nonformaalin ja informaalin oppimisen merkitys.

Visiot myönteisestä tulevaisuudesta ovat kuitenkin harvassa negatiivisiin tulevaisuuskuviin verrattuna.

– Se, ettei työpajojen tulevaisuustyöskentelyssä kovin usein päästy utopioihin, on tietysti tutkimustulos itsessään, toteaa Aarnio-Linnanvuori.

CCC-CATAPULT-hankkeen tulokset peräänkuuluttavat ilmasto- ja ympäristökasvatuksen kehittämistä, jotta niin nuoret kuin kasvatusalan ammattilaiset saisivat käytäntöön sovellettavia ja ratkaisuihin tähtääviä tietoja ja taitoja. Arvojen ja asenteiden suhteen suunta on hyvä, nyt tarvitaan osaamista.


CCC-CATAPULT-tutkimushanke on päättymässä loppuvuodesta 2023. Hankkeen päättymisestä ja tulosten raportoinnista tullaan viestimään hankkeen omissa medioissa.


Artikkelin kirjoittaja Paula Ahola työskentelee FEE Suomessa koulutus- ja viestintäsuunnittelijana.

Julkaistu juttusarjassa:
Artikkelin aiheet: , ,
FEE Suomi

Ympäristökasvatusjärjestö
FEE Suomi ry
Lintulahdenkatu 10

00500 Helsinki

+358 45 123 8419
toimisto@feesuomi.fi
Y-tunnus 1057125-3

Tilaa uutiskirje

Saat ympäristökasvatuksen kiinnostavimmat koulutukset, tapahtumat, materiaalit ja tutkimusuutiset näppärästi sähköpostiisi!
Tietosuojaselosteemme löytyy tästä.